-- Diriliş Postası

ŞEHİD SEYYİD KUTUB’U DOĞRU ANLAMAK

Share via WhatsappShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

“Mü’minler içerisinde Allah adına verdikleri söze sadık kalan nice yiğitler var; onlardan kimi kendini adak olarak sunmuş kimi de sırasını beklemekte, fakat asla sözünden dönmemektedir. Neticede Allah sözüne sadık kalanların sadakatlerini ödüllendirmek, iki yüzlü davrananları da isterse cezalandırmak ya da (tevbe ederlerse) tevbelerini kabul etmek için (böyle yapmıştır): çünkü Allah zaten tarifsiz bir bağışlayıcıdır, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.” (Ahzâb 33:23-24).

Efdalu’l-cihâdi kelimetu ‘adlin ‘inde sultânin câir:
Cihadın en üstünü zâlim sultana karşı âdil/doğru sözü söylemektir.”

(Tirmizî, Fiten 13 vd.).

 

Büyük bedeller ödeyerek çağa ve hayata şahitlik eden ‘şehîd’leri unutmamak, şehadet yıldönümlerinde onları hayırla yâd etmek, asgari vefa borcumuzdur. Bu hafta çağının şahidi/şehidi merhum Seyyid Kutub’u, Türkiye’yi işgal ve taksim girişimine taşeronluk yapan örgütün ele başının bir konuşmasında kendisine atıf yapması sebebiyle, Seyyid Kutub’u ve fikirlerini doğru anlamaya ve istismarcıların onu kötü emellerine alet etmemesine katkı sadedinde şehadetinin ellinci yıldönümünde birlikte hatırlamayı elzem gördüm.

“Araç, amacın bir parçasıdır. İnsanın bilinci, temiz bir amaç hissettiği zaman buna ulaşmak için kötü bir yönteme tahammül etmez.”

On yılı aşkın bir süre hapiste kalıp tahliye edildiğinde ilk kaleme aldığı “Meʻâlim fi’t-Tarîk’: Yoldaki İşaretler” isimli eserinde savunduğu görüşleri ve bir grup İhvân-ı Müslimîn mensubuyla birlikte bütünüyle kapatılmış olan teşkilatı yeniden canlandırma faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle 9 Ağustos 1965’te tekrar tutuklanan Seyyid Kutub, idam cezasına çarptırılarak 29 Ağustos 1966’da şehid edildi. İdamından önce Cemal Abdunnâsır’dan özür dilemesi halinde affedileceği teklifini reddeden merhumun naaşı bilinmeyen bir yere gömüldü.

“Kötü bir yöntemle yüce bir gayeye ulaşabilmemizi düşünebilmem zordur! Zira, yüce gayeler ancak temiz bir kalpte canlanır.”

Seyyid Kutub üzerine bir hayli yazı yazılmış, Türkçeye çevrilen eserlerinde şahsiyeti ve fikriyatı hakkında güzel mütalaalar yapılmış olmakla birlikte, bu yazımızda Beyan Yayınları’nın Arapça metniyle karşılaştırmalı olarak yayına hazırladığı “Efrâhu’r-Rûh: Ruhun Sevinci” isimli risaleden, onun fikriyatına ışık tutan çarpıcı bazı cümleleri özetle iktibas etmeyi daha yararlı buldum.

 

Uyanış İçin Vahyin Işığında Sorunlarla Yüzleşmek

“Kötü yöntemleri kullandığımızda kir ruhlarımıza yapışacak; kirlerin izleri ruhlarımızda ve ulaştığımız hedefte izlerini gösterecektir.”

Mehmet Yaşar’ın Türkçeye çevirdiği esere yazdığı takdiminde Adnan Demircan, merhum şehidin fikriyatını ve onun fikirlerine karşı takınılan tavırları şu şekilde özetlemektedir:

“Seyyid Kutub’un çabası, etkileri hâlâ devam eden İslâm dünyasının sömürüye maruz kalması, Müslümanların kendi medeniyetlerinin bilincinde olmamaları ve taklitçilikle mücadeleye yönelikti. Onun yazdıkları ve yaşadıkları modern dönemdeki İslâmî hareketleri beslemişse de bazı hareketlerin merhum Kutub’un yazdıklarının çok uzağına savruldukları bir gerçektir.

İslâmî hareketler hakkında yapılan çalışmalarda Seyyid Kutub’un görüşleri ve etkisi mutlaka dikkate alınmaktadır. Elbette onun görüşlerinden etkilenen kişiler ve gruplar olduğu gibi onu eleştirenler de vardır. Hem geleneksel anlayışın dışında bir yaklaşımla Kur’ân’ı tefsir ettiği için hem de zaman zaman gelenek eleştirisi yaptığı için farklı çevrelerin eleştirilerine muhatap olmuştur. Ancak onun Kur’ân’a ilişkin yaklaşımı ve vurguları, vahyi günümüz insanıyla buluşturan, sorunlarıyla yüzleşirken vahiyden destek alması gerektiği uyarısını yapan önemli bir fonksiyona sahiptir. Kitaplarının ve görüşlerinin etkisi dikkate alındığında, İslâm dünyasındaki İslâmî uyanışı besleyen en önemli düşünürlerden biri olduğunda kuşku yoktur.”

 

Ruhun Sevincini Yaşamak ve Allah’tan Razı Olmak

“Bekayı hak eden fikirlerin ölmeyeceğine inanıyorum. Yaratılışı gözeten ilahi takdirin, sağlam fikirlerin ölümüne izin vermeyeceğinden eminim.”

Seyyid Kutub’un, kardeşi Emine Kutub’a hapishaneden gönderdiği mektuplardan oluşan Ruhun Sevinci isimli risalesinde; Allah’a teslimiyet, değerlerinden ve kimliğinden emin olma, ölümden korkmama, sevgiyi esas alma, kibre kapılmama, özgürlüğü sorumluluktan kaçmayla karıştırmama, amaç gibi aracın da mubah olması gerektiğini idrak etme gibi bir çok konu hakkındaki damıtılmış fikirlerini paylaşmaktadır:

“Sevgili kardeşim… İçimden geçen bu düşünceleri sana ithaf ediyorum. Ölüm düşüncesi sürekli zihninde yer etmekte, her yerde, her şeyin ardında onu görmekte ve onu hayat ve canlılar üzerinde devam eden zorba bir güç olarak hayal etmektesin. Buna karşılık hayatı ise cılız, ürkmüş, korkuyla dolu olarak görmektesin. Ben ise, ölüme bir an baktığımda onu, hayatın taşkınlığı, coşkunluğu, bolluğu karşısında zayıf ve yorgun görüyorum. Neredeyse hayat sofrasından düşen kırıntıları toplama dışında bir şey yapamamaktadır!

Hayat, sürekli bir canlılık ve akıntı içerisinde devam ediyor. Sayıca ve çeşitçe, nitelik ve nicelik olarak her şey bir ilerleme içerisindedir. Şayet ölüm bir şey yapabilseydi, hayatın ilerlemesini durdururdu! Ölüm, taşkın, coşkun, hayatın kuvveti yanında yorgun ve cılız bir güçtür. Hayat, “Hayy: Diri” olan Allah’ın gücüyle sürekli akmakta ve ilerlemektedir!

Hayat, yılların sayısına göre değil; şuurun değeriyle yaşanır. Her ne kadar realistler bu durumu bir kuruntu olarak görse de bu onların tüm gerçeklerinden daha doğru bir hakikattir. Çünkü hayat, insanın ona karşı duyduğu şuurdan başka bir şey değildir.

Artık ölümden korkmuyorum, şimdi gelse bile! Çünkü gücüm nispetinde yapabileceğimi yaptım. Eğer yaşarsam yapmak istediğim çok şey var. Ama yapamazsam üzüntüden kahrolmayacağım. Çünkü başkaları bunu gerçekleştirecektir. Zira bekayı hak eden fikirlerin ölmeyeceğine inanıyorum. Ben, bu yaratılışı gözeten ilahi takdirin, sağlam fikirlerin ölümüne izin vermeyeceğinden eminim.”

 

Sevgi Tohumunu Ekip İyilik Ağacını Büyütmek

“Biz başkaları için yaşamaya başladığımızda bu hayatı kendimiz için dolu dolu yaşamış olacağız. Başkalarına karşı hislerimizi arttırdığımız ölçüde, hayatımıza yönelik iyilikleri arttıracak ve nihayetinde bu hayatı arttırarak yaşamış olacağız.

İyilik ağacı, musibete karşı dirençli, fırtınaya karşı dayanıklı, kendi yavaş gelişimi içerisinde bir serpilme içerisindedir. Kendisine saldıran şer ağacının diken ve eziyetlerini umursamaz.

Kötülük, insanların hayatın bekası karşısında direndikleri sert bir kabuktan başka bir şey değildir. Kendilerini güvende hissettiklerinde o kabuk yarılır ve nefsin arzuladığı bir meyveye dönüşür. Bu tatlı meyve; insanlara güven veren, sevgisinde sadık olan, zorluklarına, acılarına, hatalarına ve saflıklarına karşı gerçek şefkatini gösteren kişilere açılır. İşin en başında biraz hoşgörülü olma, tüm bunların gerçekleşmesinin garantisidir.

Her insanda, iyi bir sözü hak edecek iyi bir yön ve güzel bir meziyet vardır. Ancak nefislerimize sevgi tohumu ekmeden bu gerçeği göremeyiz. Eğer iyilik bizim nefislerimizde olgunlaşmamışsa başkalarına kin besler ve onlara karşı korkuya kapılırız.

İyilik, sevgi tohumu ve hayır arzusu içimizde büyüdüğü gün, başkalarına güvenimizi, iyiliklerimizi ve sevgimizi verebileceğiz.”

 

Hedefi Büyük Tutmak, Ama Asla Büyüklenmemek!

“Gerçek büyüklük; insanlara karışıp hatalarına, noksanlarına ve zayıflıklarına karşı hoşgörünün geniş iklimini ve iyiliğini göstermek, kötülüklerden temizlenmeleri, eğitilmeleri ve gücümüz nispetinde bizim seviyemize gelmeleri için büyük bir arzu içerisinde olmaktır. Bunun anlamı; büyük hedeflerimizden, yüce örnekliğimizden vazgeçme veya o insanların içinde bulunduğu kötü durumu övme ve onlardan daha üstün olduğumuzu hissettirme değildir. Gerçek büyüklük; tüm bu karışık durumlar karşısında başarılı olma ve hoşgörüyle bu başarının gerektirdiği gayreti göstermektir.

Saf mutluluk, biz henüz hayatta iken fikirlerimizin ve inançlarımızın başkalarına ait olduğunu kabul etmenin getirdiği doğal kazançtır. Ölümden sonra olsa bile bu fikir ve inançların başkalarının azığı olacağı düşüncesi kalplerimizi rıza, mutluluk ve güvenle doldurmamız için yeterlidir.”

 

Kesretteki Vahdeti, Kâinattaki Tevhidi Görebilmek

“Sadece küçükler, çeşitli görüntülere sahip güçler arasında bir zıtlığın olduğuna inanır. Bu yüzden, din adı altında ilme veya ilim adı altında dine saldırırlar. Amel adı altında sanatı, tasavvufi akide adı altında da dinamik hayatı hakir görürler. Çünkü bunlar, tüm güçlerin toplandığı evrenin hâkimiyeti altında olan bu güçleri bağımsız ve birbirlerinden koparılmış görürler. Ancak büyük önderler, bu birlikteliğin ve uyumun bilincindedir. Zira onlar bu öz kaynağa tutunmuşlardır ve ondan beslenirler. Bunların sayıları çok azdır. İnsanlık tarihinde de az olmuşlardır. Hattâ çok ender kişilerdir. Ancak buna rağmen yeterlidirler. Çünkü bu kâinatı gözetleyen güç, onları şekillendirmekte ve mukadder olan vakitte istenileni ortaya çıkarmaktadır.”

 

Varlığın Kavrayabildiklerimizden İbaret Olmadığını İtiraf Etmek

“İnsan aklına duyulan saygı açısından dahi olsun, hayatımızda algılayamadığımız konuların olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu vehme ve hurafeye bağımlıların yaptıkları gibi işlerimizi belirsizliğe bırakmak için değil, bilakis bu kâinatın azametini kavramak ve bu büyük kâinat karşısında kendi sınırlarımızı bilmek içindir. Bu sayede insan ruhunda çok fazla marifetlerin açılması mümkün olacaktır. Böylece bu güne kadar aklımızla idrak ettiğimiz çoğu şeyden daha büyük ve daha kuşatıcı bilgilerin bilincinde olmamız mümkün olur. Her gün bilinmeyen yeni şeyleri idrak etmemiz bu gerçeği göstermektedir.

Bizler Allah’ın bu varlıktaki mutlak azametini kavradıkça, kendimizi de yüceltmiş oluruz. Zira biz azamet sahibi Yüce Allah’ın sanatıyız! Kendi vehimlerince ilahlarını küçülterek veya inkâr ederek kendi kıymetlerini arttıracaklarını sanan kimseler, yakın ufuktan başka bir şey görmeyen zavallı kimselerdir. O kimseler, insanın zayıflık ve acizliğinden dolayı Allah’a yöneldiğini sanır. İnsan şimdi güçlü olduğuna göre bir ilaha boyun eğmesini gerektiren bir şey yoktur! Sanki zayıflık basireti açıyormuş, güç ise kapatıyormuş gibi… Oysa insana yaraşan Allah’ın azameti karşısında hislerini arttırması ve gücü arttıkça bu gücün kaynağını idrak etme hususunda daha ileriye gitmesidir. Müminler Allah’ın mutlak kudretini kabul etmeyi zayıflık olarak görmezler. Tam tersine bunu izzet ve güç olarak algılarlar. Zira onlar bu evrenin dayandığı büyük güce dayanırlar.”

 

Özgürlüğü Sorumluluktan Kaçmayla Karıştırmamak

“İnsanın zillet, baskı ve zayıflık prangalarından özgürleşmesi ile insanî sorumluluklardan özgürleşmesi arasında temelde bir fark vardır. Birincisi, gerçek özgürlüktür. İkincisi ise, insanı ağır hayvanî prangalardan kurtaran ve onu insan yapan değerlerden uzaklaştırmaktır! Şüphesiz bu aldatıcı bir hürriyettir. Çünkü bu, gerçekte hayvanî isteklere boyun eğme ve köleliktir. O ilkeler ve düşünceler -dinamik bir akide olmadan- içi boş kelimelerdir veya en fazla ölü manalar olabilir. Bize hayatı bahşeden, insanın kalbinde parıldayan bu imanın sıcaklığıdır. Başkaları, parıldayan bir kalpten gelmediği sürece donuk bir zihinden gelen ilkelere veya fikirlere asla iman etmeyecektir.

İnsan ruhu üzerinde vücut bulmayan, yeryüzünde insan suretinde hareket eden bir canlıya dönüşmeyen bir fikir devam edemez. Aynı şekilde bu konuda kalbini, ihlas ve içtenlikle inandığı bir düşünceyle inşa etmeyen bir şahsın varlığı da olmayacaktır.”

 

Amaca Giden Her Yolun Mubah Olamayacağını İdrak Etmek

“Kötü bir yöntemle yüce bir gayeye ulaşabilmemizi düşünebilmem zordur! Yüce gayeler ancak temiz bir kalpte canlanır. Böyle bir kalp nasıl olur da kötü bir yöntemi kullanmaya tahammül eder? Böyle bir gayeye nasıl yönelebilir? Kıyıya ulaşmak için çamurlu bir yoldan yürürsek kıyıya vardığımızda kirlenmemiz kaçınılmazdır. Çamurlu yol, ayaklarımızda ve yürüdüğümüz yerlerde izlerini bırakacağı gibi kötü yöntemleri kullandığımızda da aynı durum söz konusu olacaktır. Kir, ruhlarımıza yapışacak; kirlerin izleri ruhlarımızda ve ulaştığımız hedefte izlerini gösterecektir.

Ruha göre araç, amacın bir parçasıdır. Ruh âleminde bu farklılıklar ve bölünmeler yoktur. İnsanın bilinci, temiz bir amaç hissettiği zaman buna ulaşmak için kötü bir yönteme tahammül etmez. Aslında fıtratı gereği böyle bir yöntemi kullanmaya yönelmez. “Amaca giden her yol mubahtır!” anlayışı Batı’nın ‘büyük hikmet’idir! Zira Batı, zihniyle yaşar. Zihin dünyasında ise araç ve amaç arasında bölünmüşlük ve farklılıklar bulunabilir…”

 

Kaynak:

Seyyid Kutub; Efrâhu’r-Rûh: Ruhun Sevinci, Çeviri: Mehmet Yaşar, Beyan Yayınları, İstanbul 2016. (Basım aşamasında).

Share via WhatsappShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
BOZGUNCULUK, MÜNAFIKLIK VE KÖTÜ AHLÂKTAN ALLAH’A SIĞINMAK
AMERİKA’YI SEYYİD KUTUB’UN GÖZÜYLE GÖRMEK

Yorum yap

Yorum

 1. Tevafuk, dün Seyyid Kutub’un Bakara 154’ün Fizilal-il Kur’an’dan tefsirine bakmıştık. Yazınızı okuyunca, hayatını imanına şahit tutan Şehid Seyyid Kutub ve diğer şehitlerimizin ne kadar diri olduğunu bu sayede bir kez daha görmüş olduk. Bende bu bağlamda, okuduğumuz yerden bir iktibas yapayım:
  “…Allah yolunun ulu şehidleri… Sevimli ve yüce ölüler… Kerim ve temiz ölüler… Şüphesiz ki Allah yolunda cihada çıkanlar, hak yolunda kurban olanlar, temiz kalpli ve yüce kimselerdir.
  …Allah şahittir ki onlar diridirler. Elbet diridirler… Onlar dış görünüş bakımından ortadan kaybolurlar. Ama hayatın ve ölümün mahiyetini bu sathi görüşlere göre değerlendirmemelidir. Hayatın belirtisi, hareket ve faaliyettir. Ölümün belirtisi ise donukluk ve sükuttur. Allah yolunda öldürülenler, uğruna öldükleri davanın zafere ulaşması bakımından, topluluklarda büyük bir tesir uyandırıyorlar. Onların ölümüyle davaları daha fazla büyür ve gelişir. Onların şehadeti arkada kalanlara tesir eder. Ölüdürüldükten sonra kitlenin iç aleminde tesirli bir faaliyet unsuru olarak kalırlar. Bu da bir bakıma hareket ve faaliyet şeklidir. İşte asıl ölmezlik budur. Onlar bu itibarla insanların dünyasında yaşarlar…
  Diridirler… O yüzden ölüler gibi yıkanmazlar. Onların kefenleri şehitlik elbiseleridir. Yıkanmak ölünün cesedini temizlemek demektir. Onlarsa zaten temizdirler. Yaşarken giydikleri elbiselerini , ölürken de giyerler. Zira onlar öldükten sonra da yaşarlar.
  Diridirler!… Zira onların ölümü yakınlarını, dost ve akrabalarını üzmez. Diridirler ve dostlarının günlük hayatında yaşarlar. Diridirler… Ayrılışları, geride bıraktıkları kalplere zor gelmez…”
  Fizilal-il Kur’an, “Allah Yolunda Ölmek” bahsi.

 2. Hakikatin yerine koyduğunuz her gerçeklik “sarhoşluk verici”dir…(Sinan Canan )
  İçi bosaltilmis,yanlışlarla doldurulmuş, kavramlar ve bu çarpık kavramlarin çizdiği ideolojiler… arkasindan koşan kitleler… Ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar ‘hakikat’ten o denli uzak düşerler!
  Merhumun dediği gibi:
  “Şeytanın atiyla cennete gidilmez”
  Amaç hak olmali, araç hak olmali, yön/ yöntem istikamet üzere olmazsa hareketimiz gayenin zittina, gayeden bir o denli uzak düşer…

  İlgiyle okudum. Teşekkürler.

 3. Yaptığımız çalışmalar için yol gösterici ve ufuk açıcı oldu. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun, Rabbim ilminizi arttırsın…
  mhd

 4. Seyid Kutub’un mealen “ulvi bir amaç için sufli yöntemlerin kullanılamıyacağı” vurgusu bile tek bașına onun dosdoğru bir yolun bașından sonuna kadar dosdoğru gidilmesinin zaruretini haykırdığının delilidir. Yeri geldiğinde deve, yeri geldiğinde de kuș rolu üstlenenlerin Seyid Kutub’un fikirlerinden nasiplenemiyecekleri așikardır.
  Seyid Kutup așağıdaki ifadesi ile ismini ağzına alan kötü niyetli insanlardan beri olduğunu ilan etmiștir. “Yüce gayeler ancak temiz bir kalpte canlanır. Böyle bir kalp nasıl olur da kötü bir yöntemi kullanmaya tahammül eder? Böyle bir gayeye nasıl yönelebilir?”
  Biz günümüz modern eğitimden geçmiș müslümanların Kutub’un șu tesbiti üzerinde de kafa yorup kendisine bir çekidüzen vermemiz gerektiği inancındayım. Ileri düzeyde rasyonel olmakla bir çok șeyi farkında olmadan yitiriyoruz. “Zira Batı, zihniyle yaşar. Zihin dünyasında ise araç ve amaç arasında bölünmüşlük ve farklılıklar bulunabilir…”
  Bizler bu konuda hassasiyetimiz ortaya koymadığımızda varlığı kavrayabildiklerimizden ibaret sanırız ki, bu büyük bir yanılgıdır.

 5. Seyid Kutub ölümü öldürmüş ölmezlerden. İmanında ne kadar samimi olduğunun en çetin sınavını başarıyla vermiş kutlulardan. Yüce Yaradanın zor imtihanlardan geçirdiği kullarına büyük mükafat bahşettiği lütufkarlardan, şehitlik makamına ulaşmış bahtiyarlardan. Allah O’ndan ebeden razı olsun.
  Biz başımızı iki elimizin arasına alıp, hayatımızın muhasebesini yapalım, artı ve eksilerimizi gözden geçirelim. Davamız, fikriyatımız var mı?, varsa Seyid Kutub gibi bir dava adamı bizim hayatımızın neresine düşer?
  Rabbim cümlemize Sırat-ı Müstakim üzere olmayı ve oradan ayrılmamayı nasip etsin inşaAllah.
  Selam ve dua ile..

 6. Geçmişte HZ Musa A:S Firavunlara karşı verdiği mücadeleyi, 20 yy Firavunlarına karşı veren Seyyid Kutub merhumu ve mücadelesini hatırlattınız. Çok aydınlatıcı ve yararlı bir yazı oldu. Allah gayretinizi arttırsın. Yeni yazıları bekliyoruz.

 7. YOLDAKİ İŞARETLER; Yazarı: Seyyid Kutub, Çeviren: İsmail Nuri; 3’ncü baskı, Özdemir Basımevi / İstanbul – 1975. Kitabı edinmem ile ilgili kitabın iç sayfasındaki not: “düşünce’nin armağanıdır / 12.05.1977 / Ankara” “düşünce” o günlerde İstanbul’da yayınlanan çok değerli ve etkili bir dergidir. Derginin tam adı şöyledir: “düşünce /aylık kültür dergisi” Bu dergi için Seyyid Kutub’un fikirleri ile beslenen dergidir diyebiliriz. 1975-85 dönemi belki de Seyyid Kutub’un en çok okunduğu ve etkisi altında kalındığı dönemdir. Aynı günlerde çok yoğun bir Kur’an’ı anlama çabalarına yöneliş vardı. Bu yöneliş ve etkilenişte Seyyid Kutub’un bütün kitaplarının yanında en çok da Fizilal’in katkısını görüyoruz. O günlerde bazı arkadaşlarım bana “Kutuplara kayıyorsun!” demişlerdi. “Kutuplar” kelimesi ile iki şeyi birden kast ediyorlardı: Birisi Seyyid, Muhammed, Emine, Hamide Kutubl’ar iken diğeri; “Uçlara, radikalizme” anlamına geliyordu. Mevcut tefsirleri gözden geçirdikten sonra Fizilal dersleri yapmaya başladık, oradan da Kur’an meallerine geçtik. Çalışmalarımızı Kemal Kelleci’nin deyimi ile “mikro ve makro” sistemi üzerinde yapıyorduk. Fizilal, hep elimizde, başımızın ucundaydı. İlerleyen süreçte Kur’an Surelerinin nüzul sırası ihtiyacı kendisini daha fazla hissettirdi. Bu bağlamda artık biz Kur’an çalışmalarını daha çok “Nüzul Sırası” sistemine göre yapıyorduk. O sıralarda Fizilal’i basan “Hikmet Yayınları” yetkilileri ile görüşme yapılarak Fizilal’deki fihristlere ilk kez ” Nüzul Sırası” listesi de eklenerek basıldı. Aynı günlerde eş zamanlı olarak gene ilk kez, 1978 / 5-6 sayılı “düşünce” dergisinde de aynı listeden yayınlandı. Aynı dergide Abdurrahim M. Demir ismi ile “Emperyalist Güdümlü İdeolojik Kavgalar ve Müslüman’ın Görevi” başlıklı bir yazım var. Naz makamında şunu da ekleyeyim: o zaman bir kızım bir de oğlum vardı (ben üniversite talebesi iken evlenmiştim), bir oğlum daha olursa adını “Abdurrahim” koyma niyeti ile bu ismi seçmiştim. Allah’a şükürler olsun, niyet ve umudum gerçekleşti.
  Tekrar “YOLDAKİ İŞARETLER’” kitabına döneyim ve 1977’de altını çizdiğim birkaç kısa bölümü alıntı yaparak yorumumu bitireyim (bizim jenerasyon kısa kesmeyi pek beceremiyoruz!). “İşte bu noktada İslâm Nizamı diğerlerinden tamamen ayrılır… İslâm dışı nizamların hepsinde çeşitli şekillerde insanlar birbirlerinin kuludurlar. Yalnız başına İslâm nizamıdır ki orada insan hürriyetine kavuşur, tek başına Allah’a kulluk ederek, sadece Allah’ın emirlerini dinler, yalnız Allah’ın önünde diz çöker, boyun eğer ve kullara kul olmaktan kurtulur… s. 12;
  ““Zulüm cemiyette en fazla yaygın olan bir haldi (Mekke döneminde ve şimdi! (m.d.). Bunu şair Züheyir; hikmet dolu mısralarında şöyle ifade ediyordu:
  “Kendi çevresinde silahıyla kuvvet bulamayan kişi yıkılır.
  İnsanlara zulmetmeyen kimseler mutlaka zulme uğrar.” S:35

  “Ve işte bunun için Allah’ın müminlere vaadi: iman ve itaatin mükâfatı belalara karşı sabır, hyatta karşılaşılan fitnelere karşı direnme ve gönül huzurudur. ‘Bunlar Allah’ın zikri ile kalpleri huzura kavuşarak iman edenlerdir. Evet bilin ki, ancak Allah2ı anmakla kalpler yatışır ve huzur bulur.’ ” s:225

  Mustafa Demir

 8. Şehitler ölmezlerin bir yansıması; Seyyid Kutub! Ümmetin büyük bir kısmı bedenlerin çürümemesi olarak gündemde tutarken şehitleri, yüreklerimize ışık olan ve heyecan yükleyen yol göstericiler olarak hala hayatlarımızda var olmaları olmalı yaşıyor olmaları! Seyyid Kutub gibi!